En nationell agenda ska öka innovationstakten i Sverige och påskynda utvecklingen av nya läkemedel mot diabetes


Fördelarna med att bedriva medicinsk forskning, och i synnerhet diabetesforskning, i Sverige är flera. Sverige har, i de båda strategiska forskningsområdena, två akademiska centra som bedriver högkvalitativ diabetesforskning. Dessutom existerar det i Sverige flera biobanker och patientregister som öppnar upp stora möjligheter för epidemiologiska studier. På grund av en svag innovations-infrastruktur translateras emellertid påfallande få forskningsresultat till innovativa produkter. För att stärka svensk konkurrenskraft och skapa ett klimat som främjar innovation satsar nu Vinnova tillsammans med de strategiska forskningsområdena EXODIAB och SRP-Diabetes samt. representanter för industri, sjukvård och innovationssystem på att ta fram en agenda för att öka innovationstakten inom diabetesområdet. Projektet löper över 6 månader.


Vår vision är att det i framtiden ska gå fortare att komma från forskarens idé till marknaden. Vi menar att detta kommer att stärka svensk konkurrenskraft inom diabetesforskning och innovation, vilket bör leda till accelererad tillväxt inom Life Science. I slutändan kommer det att ge fler projekt och fler arbetstillfällen i Sverige.


I projektet görs en litteraturstudie rörande:


(A) styrkor, svagheter och flaskhalsar i translation av diabetesforskning i Sverige (hela kedjan från grundforskares idé till färdig produkt beaktas).


(B) Vilka plattformar/initiativ/aktörer existerar idag som kan facilitera translation av diabetesforskning i Sverige.


(C) Vilka är de viktigaste lärdomarna från liknande samarbetsprojekt i Sverige och i Europa.


Som ett komplement till litteraturstudierna genomförs intervjuer med utvalda experter från akademi, läkemedelsindustri, biobanker, bioteknikföretag, innovationssystem, clusterorganisationer, investerare, etc.


Två workshops arrangeras. I en första workshop d.11 december 2012 kommer projektgruppen att diskutera resultaten av litteraturstudier och intervjuer. Denna diskussion kommer att resultera i identifiering av några processer/initiativ som sedan kommer arbetas vidare med i mindre grupper. En bred grupp av stakeholders/intressenter kommer att få möjlighet att kommentera ett agendaförslag i en andra workshop d. 7 februari 2013. En agenda innehållande konkreta förslag med potential att underlätta translation av svensk diabetesforskning kommer efterföljande att inlämnas till Vinnova.


Vinnova planerar att 2013 skapa strategiska innovationsprogram inom utvalda områden. Vi strävar efter att Diabetesforskning ska bli ett av dem.